FE DE ERRATAS [kune-devel] Duda legal: Sobre la Affero

Leovigildo García-Bobadilla Prósper leo.bobadilla at garcia-bobadilla.com
Sat Mar 22 19:53:15 CET 2008


Gracias a ti por confiar en nuestro criterio.

Por cierto, donde decía "es aconsejable somerse la AGPL", quería decir 
"someterse a", claro.

Leo Bobadilla
Avogado
Tels. 986 41 01 88 / 629 01 53 72
Rúa de Vázquez Varela, nº 1, 3º
36204 - Vigo

O contido desta comunicación e, de se-lo caso, o dos arquivos que se 
acheguen, son confidenciais e quedan suxeitos ó segredo profesional consonte 
o artigo 34, alínea e) do Estatuto Xeral da Avogacía Española (RD 658/2001)


More information about the kune-devel mailing list