[Pppehrserver-legal-us] Returned mail: see transcript for details


Wed Jun 1 14:51:34 CEST 2011


The original message was received at Wed, 1 Jun 2011 11:37:53 +0400 (MSD)
from lestrade.peterlink.ru [195.242.2.15]

  ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<evelineparas at iso.spb.ru>
  (reason: 554 5.4.6 Too many hops)

  ----- Transcript of session follows -----
554 5.4.6 Too many hops 20 (17 max): from <pppehrserver-legal-us at lists.ourproject.org> via localhost, to <evelineparas at iso.spb.ru>

  ----- Original message follows -----

Return-Path: <pppehrserver-legal-us at lists.ourproject.org>
Received: from lestrade.peterlink.ru (lestrade.peterlink.ru [195.242.2.15])
	by holmes.peterlink.ru (8.12.6/8.12.6) with ESMTP id p517br0G075195
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:37:53 +0400 (MSD)
Received: from kas30pipe.localhost (localhost [127.0.0.1])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 39B35153436
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:36:56 +0400 (MSD)
Received: from henry.peterlink.ru (henry.peterlink.ru [195.242.2.6])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 0B0F01533F1
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:36:56 +0400 (MSD)
Received: from holmes.peterlink.ru (holmes.peterlink.ru [195.242.2.2])
	by henry.peterlink.ru (8.14.2/8.14.2) with ESMTP id p517bmiv031082
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:37:48 +0400 (MSD)
Received: from lestrade.peterlink.ru (lestrade.peterlink.ru [195.242.2.15])
	by holmes.peterlink.ru (8.12.6/8.12.6) with ESMTP id p517bm0G075151
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:37:48 +0400 (MSD)
Received: from kas30pipe.localhost (localhost [127.0.0.1])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 5C4FB153500
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:36:51 +0400 (MSD)
Received: from henry.peterlink.ru (henry.peterlink.ru [195.242.2.6])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 271FB1534F8
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:36:51 +0400 (MSD)
Received: from holmes.peterlink.ru (holmes.peterlink.ru [195.242.2.2])
	by henry.peterlink.ru (8.14.2/8.14.2) with ESMTP id p517bhQd031055
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:37:43 +0400 (MSD)
Received: from lestrade.peterlink.ru (lestrade.peterlink.ru [195.242.2.15])
	by holmes.peterlink.ru (8.12.6/8.12.6) with ESMTP id p517bh0G075119
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:37:43 +0400 (MSD)
Received: from kas30pipe.localhost (localhost [127.0.0.1])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 2AA8C15345C
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:36:46 +0400 (MSD)
Received: from henry.peterlink.ru (henry.peterlink.ru [195.242.2.6])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 03653153448
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:36:46 +0400 (MSD)
Received: from holmes.peterlink.ru (holmes.peterlink.ru [195.242.2.2])
	by henry.peterlink.ru (8.14.2/8.14.2) with ESMTP id p517bcEc031033
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:37:38 +0400 (MSD)
Received: from lestrade.peterlink.ru (lestrade.peterlink.ru [195.242.2.15])
	by holmes.peterlink.ru (8.12.6/8.12.6) with ESMTP id p517bc0G075077
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:37:38 +0400 (MSD)
Received: from kas30pipe.localhost (localhost [127.0.0.1])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 1F8791534C8
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:36:41 +0400 (MSD)
Received: from henry.peterlink.ru (henry.peterlink.ru [195.242.2.6])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 003711534BC
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:36:40 +0400 (MSD)
Received: from holmes.peterlink.ru (holmes.peterlink.ru [195.242.2.2])
	by henry.peterlink.ru (8.14.2/8.14.2) with ESMTP id p517bZ9X031024
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:37:35 +0400 (MSD)
Received: from lestrade.peterlink.ru (lestrade.peterlink.ru [195.242.2.15])
	by holmes.peterlink.ru (8.12.6/8.12.6) with ESMTP id p517bZ0G075064
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:37:35 +0400 (MSD)
Received: from kas30pipe.localhost (localhost [127.0.0.1])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 8BC321533B8
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:36:38 +0400 (MSD)
Received: from tory.peterlink.ru (tory.peterlink.ru [195.242.2.22])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 6A003153388
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:36:38 +0400 (MSD)
Received: from [59.177.162.116] (triband-del-59.177.162.116.bol.net.in [59.177.162.116] (may be forged))
	by tory.peterlink.ru (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id p517bArL088319
	for <evelineparas at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:37:27 +0400 (MSD)
Message-ID: <001b01cc2032$061d45a8$75263c92 at jwmivc>
From: "moises darryl" <pppehrserver-legal-us at lists.ourproject.org>
To: "sonnie harrold" <evelineparas at iso.spb.ru>
Subject: [!! SPAM] =?koi8-r?B?1d7B09TPyyDQzyDkzcnU0s/Xy8U=?=
Date: 31 May 2011 23:23:49 -0800
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
	charset="koi8-r"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
X-SpamTest-Categories: Spam > Recent Terms; Internal-LGS > RL
X-SpamTest-Envelope-From: pppehrserver-legal-us at lists.ourproject.org
X-SpamTest-Group-ID: 00000000
X-SpamTest-Info: Profiles 22168 [Jun 01 2011]
X-SpamTest-Info: {RECEIVED: dynamic ip detected}
X-SpamTest-Info: {FROM: real name looks suspicious}
X-SpamTest-Info: {Content: Spam}
X-SpamTest-Method: content [recent terms]
X-SpamTest-Rate: 100
X-SpamTest-Status: SPAM
X-SpamTest-Status-Extended: spam
X-SpamTest-Version: SMTP-Filter Version 3.0.0 [0284], KAS30/Release
X-SpamTest-Version: SMTP-Filter Version 3.0.0 [0284], KAS30/Release
X-SpamTest-Version: SMTP-Filter Version 3.0.0 [0284], KAS30/Release
X-SpamTest-Version: SMTP-Filter Version 3.0.0 [0284], KAS30/Release
X-SpamTest-Version: SMTP-Filter Version 3.0.0 [0284], KAS30/Release

ðÒÏÄÁÀ ÕÞÁÓÔÏË 15 ÓÏÔÏË, ÐÏ äÍÉÔÒÏ×ÓËÏÍÕ ÛÏÓÓÅ, ÄÅÒÅ×ÎÑ ûÏÌÏÈÏ×Ï (15 ËÍ. ÏÔ íëáä)
üÌÅËÔÒÉÞÅÓÔ×Ï, ÇÁÚ, ÄÏÍ ÂÒÅ×ÅÎÞÁÔÙÊ 90 Ë×.Í, ÒÑÄÏÍ ÒÅËÁ, ËÏÌÏÎËÁ. 
õÞÁÓÔÏË ÒÏ×ÎÙÊ, ÎÁ ÕÞÁÓÔËÅ ÐÌÏÄÏ×ÙÅ ÄÅÒÅ×ØÑ, ËÕÓÔÁÒÎÉËÉ.
916-287-1946 åÌÅÎÁ


More information about the Pppehrserver-legal-us mailing list