[Pppehrserver-developers] Returned mail: see transcript for details


Wed Jun 1 14:51:26 CEST 2011


The original message was received at Wed, 1 Jun 2011 11:50:53 +0400 (MSD)
from lestrade.peterlink.ru [195.242.2.15]

  ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<emeru at iso.spb.ru>
  (reason: 554 5.4.6 Too many hops)

  ----- Transcript of session follows -----
554 5.4.6 Too many hops 20 (17 max): from <pppehrserver-developers at lists.ourproject.org> via localhost, to <emeru at iso.spb.ru>

  ----- Original message follows -----

Return-Path: <pppehrserver-developers at lists.ourproject.org>
Received: from lestrade.peterlink.ru (lestrade.peterlink.ru [195.242.2.15])
	by holmes.peterlink.ru (8.12.6/8.12.6) with ESMTP id p517or0G078554
	for <emeru at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:50:53 +0400 (MSD)
Received: from kas30pipe.localhost (localhost [127.0.0.1])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id A53C11533CC
	for <emeru at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:49:56 +0400 (MSD)
Received: from henry.peterlink.ru (henry.peterlink.ru [195.242.2.6])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 830C31533BB
	for <emeru at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:49:56 +0400 (MSD)
Received: from holmes.peterlink.ru (holmes.peterlink.ru [195.242.2.2])
	by henry.peterlink.ru (8.14.2/8.14.2) with ESMTP id p517omT7033892
	for <emeru at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:50:48 +0400 (MSD)
Received: from lestrade.peterlink.ru (lestrade.peterlink.ru [195.242.2.15])
	by holmes.peterlink.ru (8.12.6/8.12.6) with ESMTP id p517om0G078538
	for <emeru at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:50:48 +0400 (MSD)
Received: from kas30pipe.localhost (localhost [127.0.0.1])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id A3A3B1533B7
	for <emeru at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:49:51 +0400 (MSD)
Received: from henry.peterlink.ru (henry.peterlink.ru [195.242.2.6])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 81D7015339D
	for <emeru at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:49:51 +0400 (MSD)
Received: from holmes.peterlink.ru (holmes.peterlink.ru [195.242.2.2])
	by henry.peterlink.ru (8.14.2/8.14.2) with ESMTP id p517ohDw033864
	for <emeru at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:50:43 +0400 (MSD)
Received: from lestrade.peterlink.ru (lestrade.peterlink.ru [195.242.2.15])
	by holmes.peterlink.ru (8.12.6/8.12.6) with ESMTP id p517oh0G078497
	for <emeru at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:50:43 +0400 (MSD)
Received: from kas30pipe.localhost (localhost [127.0.0.1])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id B95CD153338
	for <emeru at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:49:46 +0400 (MSD)
Received: from henry.peterlink.ru (henry.peterlink.ru [195.242.2.6])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 80539153304
	for <emeru at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:49:46 +0400 (MSD)
Received: from holmes.peterlink.ru (holmes.peterlink.ru [195.242.2.2])
	by henry.peterlink.ru (8.14.2/8.14.2) with ESMTP id p517odMj033835
	for <emeru at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:50:39 +0400 (MSD)
Received: from lestrade.peterlink.ru (lestrade.peterlink.ru [195.242.2.15])
	by holmes.peterlink.ru (8.12.6/8.12.6) with ESMTP id p517od0G078439
	for <emeru at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:50:39 +0400 (MSD)
Received: from kas30pipe.localhost (localhost [127.0.0.1])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 9CEF3153480
	for <emeru at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:49:41 +0400 (MSD)
Received: from henry.peterlink.ru (henry.peterlink.ru [195.242.2.6])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id 7F81215345C
	for <emeru at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:49:41 +0400 (MSD)
Received: from holmes.peterlink.ru (holmes.peterlink.ru [195.242.2.2])
	by henry.peterlink.ru (8.14.2/8.14.2) with ESMTP id p517oZOQ033822
	for <emeru at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:50:35 +0400 (MSD)
Received: from lestrade.peterlink.ru (lestrade.peterlink.ru [195.242.2.15])
	by holmes.peterlink.ru (8.12.6/8.12.6) with ESMTP id p517oZ0G078419
	for <emeru at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:50:35 +0400 (MSD)
Received: from kas30pipe.localhost (localhost [127.0.0.1])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id CE67315348E
	for <emeru at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:49:38 +0400 (MSD)
Received: from tory.peterlink.ru (tory.peterlink.ru [195.242.2.22])
	by lestrade.peterlink.ru (Postfix) with ESMTP id B0A0015345D
	for <emeru at iso.spb.ru>; Thu, 1 Apr 2010 12:49:38 +0400 (MSD)
Received: from [125.162.223.38] (38.subnet125-162-223.speedy.telkom.net.id [125.162.223.38] (may be forged))
	by tory.peterlink.ru (8.14.3/8.14.3) with ESMTP id p517oFa2029657
	for <emeru at iso.spb.ru>; Wed, 1 Jun 2011 11:50:26 +0400 (MSD)
Message-ID: <4DE5EF3D.3090500 at lists.ourproject.org>
Date: Fri, 01 Jun 2011 14:50:21 +0700
From: "tedd enda" <pppehrserver-developers at lists.ourproject.org>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101207 Thunderbird/3.1.7
MIME-Version: 1.0
To: "sherwood shinobu" <emeru at iso.spb.ru>
Subject: [!! SPAM] =?koi8-r?B?1d7B09TPyyDQzyDkzcnU0s/Xy8U=?=
Content-Type: text/plain; charset=KOI8-R; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-SpamTest-Categories: Spam > Recent Terms; Internal-LGS > RL
X-SpamTest-Envelope-From: pppehrserver-developers at lists.ourproject.org
X-SpamTest-Group-ID: 00000000
X-SpamTest-Info: Profiles 22169 [Jun 01 2011]
X-SpamTest-Info: {FROM: real name looks suspicious}
X-SpamTest-Info: {Content: Spam}
X-SpamTest-Method: content [recent terms]
X-SpamTest-Rate: 100
X-SpamTest-Status: SPAM
X-SpamTest-Status-Extended: spam
X-SpamTest-Version: SMTP-Filter Version 3.0.0 [0284], KAS30/Release
X-SpamTest-Version: SMTP-Filter Version 3.0.0 [0284], KAS30/Release
X-SpamTest-Version: SMTP-Filter Version 3.0.0 [0284], KAS30/Release
X-SpamTest-Version: SMTP-Filter Version 3.0.0 [0284], KAS30/Release
X-SpamTest-Version: SMTP-Filter Version 3.0.0 [0284], KAS30/Release

ðÒÏÄÁÀ ÕÞÁÓÔÏË 15 ÓÏÔÏË, ÐÏ äÍÉÔÒÏ×ÓËÏÍÕ ÛÏÓÓÅ, ÄÅÒÅ×ÎÑ ûÏÌÏÈÏ×Ï (15 ËÍ. ÏÔ íëáä)
üÌÅËÔÒÉÞÅÓÔ×Ï, ÇÁÚ, ÄÏÍ ÂÒÅ×ÅÎÞÁÔÙÊ 90 Ë×.Í, ÒÑÄÏÍ ÒÅËÁ, ËÏÌÏÎËÁ. 
õÞÁÓÔÏË ÒÏ×ÎÙÊ, ÎÁ ÕÞÁÓÔËÅ ÐÌÏÄÏ×ÙÅ ÄÅÒÅ×ØÑ, ËÕÓÔÁÒÎÉËÉ.
916-287-1946 åÌÅÎÁ


More information about the Pppehrserver-developers mailing list