No subject


Wed Jan 21 14:27:03 CET 2015


e of time in Spain.<br>
<br>
Mayo Fuster Morell is a researcher at the Institute of Government and Publi=
c Policy at the Autonomous University of Barcelona and the Berkman Center f=
or Internet and Society at Harvard University. One expert in the governance=
 of communities based on collaborative production between equals. P2Pvalue =
directs research on conditions that favor the creation of value in the prod=
uction network. One member of the Open Knowledge Foundation and the Wikimed=
ia Foundation.<br>
<br>
Joan Subirats Humet is professor of Political Science at UAB and researcher=
 at the Institute of Government and Public Policy at the University Autonom=
a of Barcelona. Hir areas of research include public policy analysis, democ=
ratic innovation, public participation and local and regional government. H=
e has published numerous books, including the Spanish Urban Policies (2011)=
 and sociedad Otra, otra =C2=BFpolitics? &quot;Not to represent us&quot; de=
mocracy of the policy.<br>
<br>
(CATALA)<br>
<br>
Podem guanyar una economia, pol=C3=ADtica i societat procom=C3=BA?<br>
<br>
Xerrada: Claus de lectura del moment actual en un context de canvi d&#39;=
=C3=A8poca: Producci=C3=B3 procomu, espai public en xarxa i geopolitica d=
=E2=80=99Internet<br>
<br>
per Yochai Benkler @CCCB Feb 25 18:30-20:30<br>
<br>
(Xerrada en angles. Streaming i traduccio al castell=C3=A0 disponible a la =
web: <a href=3D"http://stream.communia.org/benkler-igop.php" target=3D"_bla=
nk"></u>http://stream.communia.org/<u>benkler-igop.php</a>)<br>
<br>
#Commons #p2pvalue<br>
<br>
Presenta: Mayo Fuster Morell<br>
<br>
Modera: Joan Subirats<br>
<br>
Fila 0: Floren Cabello (Traducciones procomun), Nuria Alabao (La Hidra), Lo=
rena Fuster (Tramod UB: Trajectories of modernity), Liliana Arroyo (Eticas)=
, Anna Monjo (ICARIA Editorial), Josep Llad=C3=B3s Masllorens (Director IN3=
),=C2=A0 Ismael Pe=C3=B1a-L=C3=B3pez (UOC), Rub=C3=A9n Mart=C3=ADnez and Ma=
rco Berlinguer (IGOPnet.cc), Samer Hassan (P2Pvalue), Leandro Navarro (CONF=
INE and Pangea.org),=C2=A0 David Laniado (Dcent), Eduard Aibar (UOC), David=
 Gomez (Amical Wikmedia), Javier Creus (Pentagrowth), Ignasi Alcalde (OKFN =
Spain), Guillermo Rojo (XES - Solidarian Economy Network), Maria Garcia Per=
ulero (Goteo), Juanlu Sanchez (<a href=3D"http://eldiario.es" target=3D"_bl=
ank">eldiario.es</a>), Quim Guitart (<a href=3D"http://communia.org" target=
=3D"_blank">communia.org</a>), Peter Matjasic (Open Society Foundations), L=
eda Guidi (Iperbole - civic network and digital agenda of Bologna City Coun=
cil), Valentina Bazzarin, Alejandro Perez and Jordi Bonet (Podem Cat), Sir =
Jaron Rowan (BAU), Francisco Jurado (Democracia 4.0), Tomas Diez (BCN Fab L=
ab), Sol Polo (FAD / Design Beats), Ignasi Labastida (Creative Commons), Ar=
nau Monterde (Tecnopol=C3=ADtica de l&#39;IN3), among others.<br>
<br>
Madrid connexio per streaming: Marcos Garcia (Commons Lab/Laboratorio del P=
rocomun (Media Lab Prado), Victor Sampedro (M=C3=A1ster CCCD).<br>
<br>
Conferencia en ocasi=C3=B3 de la publicaci=C3=B3 en castell=C3=A0 de l&#39;=
obra =C2=ABLa riqueza de las redes=C2=BB (Titlo de l&#39;obra original en a=
ngles: =C2=ABThe Wealth of Networks=C2=BB =E2=80=93 publicat per Icaria Edi=
torial).<br>
<br>
&amp;#9726; Quan? 25 Febrer 2015 De les 18:30=C2=A0 a 20:30 xerrada. L&#39;=
esdeveniment continuara amb un networking pica pica al CCCBar.<br>
<br>
&amp;#9726; On?<br>
<br>
Barcelona:<br>
<br>
CCCB - Montalegre, 5 - 08001 Barcelona<br>
<br>
Aula 1 (Capacitat limitada)<br>
<br>
Despres (20:30 endavant) hi haura un networking pica pica at the CCCBar.<br>
<br>
Madrid: Hi haur=C3=A0 una transmissi=C3=B3 de l&#39;esdeveniment organitzat=
 al Media Lab Prado (Pla=C3=A7a de les Lletres. Carrer Albereda, 15. 28014 =
Madrid). Els participants a Madrid podran enviar preguntes pel debat.<br>
<br>
Online: Des de aquesta web es retransmetr=C3=A0 <a href=3D"http://stream.co=
mmunia.org/benkler-igop.php" target=3D"_blank"></u>http://stream.communia.o=
rg/<u>benkler-igop.php</a><br>
<br>
Debat expandid: Identica/Twitter: #Commons<br>
<br>
&amp;#9726; Organizacio: Organizat per <a href=3D"http://IGOP.net.cc" targe=
t=3D"_blank">IGOP.net.cc</a>, P2Pvalue.eu European project, CCCB Lab.<br>
<br>
Colaboracio: Ed. Icaria, Commons Lab/Laboratorio del Procomun and M=C3=A1st=
er CCCD (Media Lab Prado), Traducciones procomun, Communia<br>
<br>
Support: Spanish Chapter of the Open Knowledge Foundation, Open Society Fou=
ndation=C2=A0 Initiative for Europe<br>
<br>
&amp;#9726; Recursos del treball de Benkler:<br>
<br>
Benkler&#39;s website <a href=3D"http://benkler.org/" target=3D"_blank">htt=
p://benkler.org/</a><br>
<br>
Review of Benkler&#39;s work in occasion of the publication of &quot;La Riq=
ueza de las reded&quot; by Mayo Fuster Morell English - Castellano -=C2=A0 =
Catala <a href=3D"http://blogs.cccb.org/lab/en/article_la-riquesa-de-les-xa=
rxes/" target=3D"_blank"></u></u>http://blogs.cccb.org/lab/en/<u>article_la=
-riquesa-de-les-<u>xarxes/</a><br>
<br>
Index of &quot;La riqueza de las redes&quot; (Spanish version of The wealth=
 of networks), and introduction by Floren Cabello and Andoni Alonso, and fo=
reword by Mayo Fuster Morell (Castellano) <a href=3D"http://www.icariaedito=
rial.com/pdf_libros/La%20riqueza%20de%20las%20redes.pdf" target=3D"_blank">=
</u></u>http://www.icariaeditorial.<u>com/pdf_libros/La%20riqueza%<u>20de%2=
0las%20redes.pdf</a><br>
<br>
Yochai Benkler =C3=A9s catedr=C3=A0tic a la Facultat de Dret i codirector d=
el Centre Berkman per Internet i la Societat de la Universitat de Harvard. =
=C3=89s autor del llibre - recentment publicat en castell=C3=A0 per Icaria =
- &quot;La riquesa de les xarxes&quot; refer=C3=A8ncia mundial en els estud=
is d&#39;Internet i societat. La seva obra analitza les maneres en qu=C3=A8=
 les tecnologies de la informaci=C3=B3 possibiliten formes extensives de co=
l=C2=B7laboraci=C3=B3 que poden tenir conseq=C3=BC=C3=A8ncies transformativ=
es per a l&#39;economia i la societat<br>
<br>
El treball de recerca de Benkler es desenvolupa en tres =C3=A0rees connecta=
des. D&#39;una banda, &quot;producci=C3=B3 entre iguals basada en el b=C3=
=A9 com=C3=BA&quot; com les iniciatives col=C2=B7laboratives del programari=
 lliure o Viquip=C3=A8dia que est=C3=A0 convertint-se en el model productiu=
 emergent i de refer=C3=A8ncia. D&#39;altra banda, va introduir el concepte=
 d&#39;espai p=C3=BAblic en xarxa, i analitza en quina mesura est=C3=A0 tra=
nsformant els processos de pol=C3=ADtiques p=C3=BAbliques i la mobilitzaci=
=C3=B3 pol=C3=ADtica. Finalment, =C3=A9s un expert en pol=C3=ADtiques d&#39=
;Internet i en l&#39;arquitectura de poder de les noves tecnologies. A trav=
=C3=A9s d&#39;aquestes l=C3=ADnies de treball explora la hip=C3=B2tesi de l=
&#39;emerg=C3=A8ncia d&#39;un tercer model organitzacional procomu, que vin=
dria a trencar el binomi Estat - mercat, i afavoriria una major centralitat=
 i empoderament de la societat civil com a agent.<br>
<br>
A partir d&#39;aquestes claus de lectura, Benkler incorporar=C3=A0 elements=
 per entendre el canvi d&#39;=C3=A8poca a l&#39;Estat Espanyol.<br>
<br>
Mayo Fuster Morell =C3=A9s investigadora de l=E2=80=99Institut de Govern i =
Pol=C3=ADtiques P=C3=BAbliques de la Universitat Aut=C3=B2noma de Barcelona=
 i del Centre Berkman per Internet i Societat de la Universitat de Harvard.=
 Es experta en la governan=C3=A7a de les comunitats basades en la producci=
=C3=B3 col=C2=B7laborativa entre iguals. Dirigeix la recerca P2Pvalue sobre=
 condicions que afavoreixen la creaci=C3=B3 de valor a la producci=C3=B3 en=
 xarxa. Es membre de la Fundaci=C3=B3 pel coneixement obert i la Fundaci=C3=
=B3 Wikimedia.<br>
<br>
Joan Subirats Humet =C3=A9s professor de Ci=C3=A8ncia Pol=C3=ADtica a la UA=
B i investigador de l=E2=80=99Institut de Govern i Pol=C3=ADtiques P=C3=BAb=
liques de la Universitat Autonoma de Barcelona. Els seus camps de recerca i=
nclouen l=E2=80=99an=C3=A0lisi de pol=C3=ADtiques p=C3=BAbliques, la innova=
ci=C3=B3 democr=C3=A0tica, la participaci=C3=B3 p=C3=BAblica i el govern lo=
cal i regional. Ha publicat nombrosos llibres, entre els quals destaquen le=
s Pol=C3=ADtiques urbanes espanyoles (2011) i=C2=A0 Otra sociedad, =C2=BFot=
ra pol=C3=ADtica? De =E2=80=9Cno nos representan&quot; a la democracia de l=
o com=C3=BAn.<br>
<br>
(CASTELLANO)<br>
<br>
=C2=BFPodemos ganar una econom=C3=ADa, pol=C3=ADtica y sociedad procom=C3=
=BAn?<br>
<br>
Claves de lectura del momento actual en un contexto de cambio de =C3=A9poca=
 en Espa=C3=B1a: Producci=C3=B3n procom=C3=BAn, espacio p=C3=BAblico en red=
 y geopol=C3=ADtica de Internet<br>
<br>
por Yochai Benkler @CCCB Feb 25 18:30-20:30<br>
<br>
(Retransmision en directo y traduccion al castellano en esta web <a href=3D=
"http://stream.communia.org/benkler-igop.php" target=3D"_blank"></u>http://=
stream.communia.org/<u>benkler-igop.php</a>)<br>
<br>
#Commons #p2pvalue<br>
<br>
Presenta: Mayo Fuster Morell<br>
<br>
Modera: Joan Subirats<br>
<br>
Fila 0: Floren Cabello (Traducciones procomun), Nuria Alabao (La Hidra), Lo=
rena Fuster (Tramod UB: Trajectories of modernity), Liliana Arroyo (Eticas)=
, Anna Monjo (ICARIA Editorial), Josep Llad=C3=B3s Masllorens (Director IN3=
),=C2=A0 Ismael Pe=C3=B1a-L=C3=B3pez (UOC), Rub=C3=A9n Mart=C3=ADnez and Ma=
rco Berlinguer (IGOPnet.cc), Samer Hassan (P2Pvalue), Leandro Navarro (CONF=
INE and Pangea.org),=C2=A0 David Laniado (Dcent), Eduard Aibar (UOC), David=
 Gomez (Amical Wikmedia), Javier Creus (Pentagrowth), Ignasi Alcalde (OKFN =
Spain), Guillermo Rojo (XES - Solidarian Economy Network), Maria Garcia Per=
ulero (Goteo), Juanlu Sanchez (<a href=3D"http://eldiario.es" target=3D"_bl=
ank">eldiario.es</a>), Quim Guitart (<a href=3D"http://communia.org" target=
=3D"_blank">communia.org</a>), Peter Matjasic (Open Society Foundations), L=
eda Guidi (Iperbole - civic network and digital agenda of Bologna City Coun=
cil), Valentina Bazzarin, Alejandro Perez and Jordi Bonet (Podem Cat), Sir =
Jaron Rowan (BAU), Francisco Jurado (Democracia 4.0), Tomas Diez (BCN Fab L=
ab), Sol Polo (FAD / Design Beats), Ignasi Labastida (Creative Commons), Ar=
nau Monterde (Tecnopol=C3=ADtica de l&#39;IN3), among others.<br>
<br>
Madrid conexion por streaming: Marcos Garcia (Commons Lab/Laboratorio del P=
rocomun (Media Lab Prado), Victor Sampedro (M=C3=A1ster CCCD).<br>
<br>
Conferencia en ocasi=C3=B3n de la publicaci=C3=B3n en castellano de la obra=
 =C2=ABLa riqueza de las redes=C2=BB (Titulo de la obra original en angles:=
 =C2=ABThe Wealth of Networks=C2=BB =E2=80=93 publicado por Icaria Editoria=
l).<br>
<br>
&amp;#9726; =C2=BFCuando? 25 Febrero 2015 De les 18:30=C2=A0 a 20:30 Confer=
encia, El evento continuara con un=C2=A0 networking pica pica en el CCCBar.=
<br>
<br>
&amp;#9726; =C2=BFDonde?<br>
<br>
Barcelona:<br>
<br>
CCCB - Montalegre, 5 - 08001 Barcelona<br>
<br>
Aula 1 (Capacidad limitada)<br>
<br>
Despu=C3=A9s (20:30 en adelante) se celebrara networking pica pica en el CC=
CBar.<br>
<br>
Madrid: Habr=C3=A1 una transmisi=C3=B3n del evento organizado en el Media L=
ab Prado (Plaza de las Letras. Calle Alameda, 15. 28014 Madrid). Los partic=
ipantes en Madrid podr=C3=A1n enviar preguntas para el debate.<br>
<br>
Online: Desde esta web se retransmitir=C3=A1 el streaming: <a href=3D"http:=
//stream.communia.org/benkler-igop.php" target=3D"_blank"></u>http://stream=
.communia.org/<u>benkler-igop.php</a><br>
<br>
Debate expandido: Identica/Twitter: #Commons<br>
<br>
&amp;#9726; Organizaci=C3=B3n: Organizado por <a href=3D"http://IGOP.net.cc=
" target=3D"_blank">IGOP.net.cc</a>, P2Pvalue.eu European project, CCCB Lab=
.<br>
<br>
Colaboraci=C3=B3n: Ed. Icaria, Commons Lab/Laboratorio del Procomun and M=
=C3=A1ster CCCD (Media Lab Prado), Traducciones procomun, Communia<br>
<br>
Apoyo: Spanish Chapter of the Open Knowledge Foundation, Open Society Found=
ation=C2=A0 Initiative for Europe<br>
<br>
&amp;#9726; Recursos del trabajo de Benkler:<br>
<br>
Benkler&#39;s website <a href=3D"http://benkler.org/" target=3D"_blank">htt=
p://benkler.org/</a><br>
<br>
Review of Benkler&#39;s work in occasion of the publication of &quot;La Riq=
ueza de las reded&quot; by Mayo Fuster Morell English - Castellano -=C2=A0 =
Catala <a href=3D"http://blogs.cccb.org/lab/en/article_la-riquesa-de-les-xa=
rxes/" target=3D"_blank"></u></u>http://blogs.cccb.org/lab/en/<u>article_la=
-riquesa-de-les-<u>xarxes/</a><br>
<br>
Index of &quot;La riqueza de las redes&quot; (Spanish version of The wealth=
 of networks), and introduction by Floren Cabello and Andoni Alonso, and fo=
reword by Mayo Fuster Morell (Castellano) <a href=3D"http://www.icariaedito=
rial.com/pdf_libros/La%20riqueza%20de%20las%20redes.pdf" target=3D"_blank">=
</u></u>http://www.icariaeditorial.<u>com/pdf_libros/La%20riqueza%<u>20de%2=
0las%20redes.pdf</a><br>
<br>
Yochai Benkler es catedr=C3=A1tico en la Facultad de Derecho y codirector d=
el Centro Berkman por Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard. =
Es autor del libro, recientemente publicado en castellano por Icaria - =E2=
=80=9C La riqueza de las redes=E2=80=9D referencia mundial en los estudios =
de Internet y sociedad. Su obra analiza los modos en que las teconolog=C3=
=ADas de la informaci=C3=B3n posibilitan formas extensivas de colaboraci=C3=
=B3n que pueden tener consecuencias que transformen la econom=C3=ADa y la s=
ociedad.<br>
<br>
El trabajo de investigaci=C3=B3n de Benkler se desarrolla en tres =C3=A1rea=
s conectadas. Por un lado, =E2=80=9C producci=C3=B3n entre iguales basada e=
n el bien com=C3=BAn=E2=80=9D tales como las iniciativas colaborativas del =
programario libre o Wikipedia que est=C3=A1 convirti=C3=A9ndose en el model=
o productivo emergente i de referencia. Por otro lado, introdujo el concept=
o espacio p=C3=BAblico en red, y analiza de que modo est=C3=A1 transformand=
o los procesos de pol=C3=ADticas p=C3=BAblicas y la movilizaci=C3=B3n pol=
=C3=ADtica.<br>
<br>
Finalmente, es un experto en pol=C3=ADticas de Internet y en la arquitectur=
a de poder de las nuevas tecnolog=C3=ADas. A trav=C3=A9s de estas l=C3=ADne=
as de trabajo, explora la hip=C3=B3tesis de la emergencia de un tercer mode=
lo organizacional procom=C3=BAn, que romper=C3=ADa con el binomio Estado-me=
rcado, y favorece una mayor centralidad y empoderamiento de la sociedad civ=
il como agente.<br>
<br>
A partir de estas claves de lectura, Benkler introducir=C3=A1 elementos par=
a comprender el cambio de =C3=A9poca en el Estado espa=C3=B1ol.<br>
<br>
Mayo Fuster Morell =C3=A9s investigadora de l=E2=80=99Institut de Govern i =
Pol=C3=ADtiques P=C3=BAbliques de la UAB y del Centro Berkman por Internet =
y la Sociedad=C2=A0 de la Universidad de Harvard. Es experta en la governan=
za de las comunidades basadas en la producci=C3=B3n colaborativa entre igua=
les. Dirige la investigaci=C3=B3n P2P value sobre condiciones que favorecen=
 la creaci=C3=B3n de valor a la producci=C3=B3n en red.=C2=A0 Es miembro de=
 la Fundaci=C3=B3n por el conocimiento abierto y la Fundacion Wikimedia.<br>
<br>
Joan Subirats Humet es profesor de Ciencia Pol=C3=ADtica en la Universidad =
Autonoma de Barcelona y investigador del Institut de Govern i Pol=C3=ADtiqu=
es P=C3=BAbliques de la UAB. Sus areas de investigaci=C3=B3n incluyen el an=
=C3=A1lisis de las pol=C3=ADticas p=C3=BAblicas, la innovaci=C3=B3n democr=
=C3=A1tica, la participaci=C3=B3n p=C3=BAblica y el gobierno local y region=
al. Ha publicado numerosas obras, entre las cuales destacan la Pol=C3=ADtic=
as urbanas espa=C3=B1olas (2011) y Otra sociedad =C2=BFotra pol=C3=ADtica? =
De =E2=80=9Cno nos representan=E2=80=9D a la democracia de lo com=C3=BAn.<b=
r>
<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
This is the newsletter of IGOPnet.cc Research group on Internet, politics &=
amp; commons.<br>
To unsubscribe from the list please email an empty email to <a href=3D"mail=
to:info-unsubscribe at lists.igopnet.cc" target=3D"_blank"></u>info-unsubscrib=
e at lists.<u>igopnet.cc</a><br>
<br>
<a href=3D"mailto:Info at lists.igopnet.cc" target=3D"_blank">Info at lists.igopn=
et.cc</a><br>
<a href=3D"http://lists.igopnet.cc/mailman/listinfo/info" target=3D"_blank"=
></u>http://lists.igopnet.cc/<u>mailman/listinfo/info</a><br>
</div><br></div>
<br>_______________________________________________<br>
NetworkedLabour mailing list<br>
<a href=3D"mailto:NetworkedLabour at lists.contrast.org">NetworkedLabour at lists=
.contrast.org</a><br>
<a href=3D"http://lists.contrast.org/mailman/listinfo/networkedlabour" targ=
et=3D"_blank">http://lists.contrast.org/mailman/listinfo/networkedlabour</a=
><br>
<br></div><br><br clear=3D"all"><div><br></div>-- <br><div class=3D"gmail_s=
ignature"><div dir=3D"ltr"><div>Check out the Commons Transition Plan here =
at:=C2=A0<a href=3D"http://en.wiki.floksociety.org/w/Research_Plan" target=
=3D"_blank">http://en.wiki.floksociety.org/w/Research_Plan</a>=C2=A0</div><=
div><br></div>P2P Foundation: <a href=3D"http://p2pfoundation.net" target=
=3D"_blank">http://p2pfoundation.net</a>=C2=A0 - <a href=3D"http://blog.p2p=
foundation.net" target=3D"_blank">http://blog.p2pfoundation.net</a> <br><br=
><a href=3D"http://lists.ourproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/p2p-founda=
tion" target=3D"_blank"></a>Updates: <a href=3D"http://twitter.com/mbauwens=
" target=3D"_blank">http://twitter.com/mbauwens</a>; <a href=3D"http://www.=
facebook.com/mbauwens" target=3D"_blank">http://www.facebook.com/mbauwens</=
a><br><br>#82 on the (En)Rich list: <a href=3D"http://enrichlist.org/the-co=
mplete-list/" target=3D"_blank">http://enrichlist.org/the-complete-list/</a=
> <br></div></div>
</div>

--089e013c63e0f20716050f7d7ee2--More information about the P2P-Foundation mailing list